Contributie


Ring Pass Delft werkt in principe met automatische incasso bij inning van de contributie. Voor Hockey leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso wordt de contributie in één of drie termijnen geïnd. Voor Tennisleden wordt de contributie altijd in een keer geïnd.

Verder geldt:
  • Bij niet tijdige betaling zijn extra administratiekosten verschuldigd van € 20,- per herinnering zonder dat hiervoor een aankondiging vooraf wordt gedaan en bovendien kan de contributie verhoogd worden met de kosten van het incasso bureau, zoals verwoord in het Huishoudelijk Reglement van Ring Pass Delft.
  • De contributies zal jaarlijks conform de inflatie (CPI) worden aangepast. Uitgangspunt voor een contributieverhoging is de CPI Index over het voorafgaande kalenderjaar. Eventuele andere aanpassingen van de contributies dienen nader te worden onderbouwd op een Algemene Ledenvergadering.
  • Er is een kortingsregeling, wanneer je gedurende het seizoen lid wordt (Download deze uitwerkingsregeling)

Sportregeling

Voor een vergoeding in de kosten voor sport kunt u per 1 juli 2014 terecht bij tussenpersonen zoals bijvoorbeeld een leraar, sporttrainer of hulpverlener. Deze tussenpersonen kunnen een vergoeding voor het kind aanvragen bij het Jeugdsportfonds (JSF). De tussenpersoon verzamelt de benodigde gegevens zoals uw inkomensgegevens om voor u een aanvraag in te kunnen dienen. De vergoeding voor het sporten ontvangt de vereniging en/ of de sportclub vervolgens.
Lees de nieuwe regeling via Jeugdsportfonds.

Verzekering

De KNHB heeft voor haar leden (ieder lid van een hockeyclub is tevens lid van de KNHB) heeft twee verzekeringen afgesloten bij Interpolis:

  • een aansprakelijkheidsverzekering en
  • een ongevallenverzekering.
Als u een beroep wilt doen op één van deze verzekeringen kies dan deze link.


Betalingsonmacht

Ouders van jeugdleden kunnen bij betalingsonmacht een verzoek tot matiging van de contributie indienen (bij voorkeur vóór 1 juli) bij het bestuur. Dit kan per brief gericht aan het bestuur of per mail: [email protected]. Deze matigingsbesluiten worden discreet binnen het bestuur van Ring Pass Delft behandeld. Een eventueel besluit tot matiging van de contributie geldt voor één seizoen, ar voor een volgend seizoen kan uiteraard wederom een verzoek tot matiging worden ingediend.


Het eenmalige inschrijfgeld van de vereniging voor zowel Hockey als Tennis bedraagt 25,00 euro.

VOORLOPIGE Contributie Hockey - Seizoen 2019/2020 (van 1 juli tot 30 juni)

Bij de jeugdteams is de contributie inclusief zaalhockey en zaaltraining in de blaashal. De 2de jaars F-teams spelen en trainen ook in de zaal.
Bij de senioren betekent 'met zaalhockey" inclusief trainingsuur in de blaashal en zaalcompetitie.
 
Omschrijving
 
Bedrag
euro's
Peildatum leeftijd is 1 oktober

Funkey hockey 101,- 4 en 5 jarigen
Jongste Jeugd F eerste jaars 178,- 6 en 7 jarigen
Jongste Jeugd F tweede jaars 236,- 6 en 7 jarigen
Jongste Jeugd E 323,- 8 en 9 jarigen


Jeugd A1 en B1 487,-
Jeugd A2, B2 en C1 436,-
Jeugd A3 e.v. 391,- 16 en 17 jarigen
Jeugd B3 e.v. 391, 14 en 15 jarigen
Jeugd C2 e.v. 377,- 12 en 13 jarigen
Jeugd D 377,- 10 en 11 jarigenSenioren D1 en H1 met zaalhockey 502,- 18 jaar of ouder
Senioren D1 en H1 zonder zaalhockey 416,- 18 jaar of ouder
Senioren zonder zaalhockey 338,- 18 jaar of ouder
Senioren met zaalhockey 405, 18 jaar of ouder
Trimhockey 227,- 18 jaar of ouder
Trainingslid 227,- 18 jaar of ouder
Contributie Tennis - Seizoen 2019 (van 1 januari tot 31 december)
 
Omschrijving

Bedrag
euro's
Peildatum leeftijd is 1 januari
Senior Tennislid 174,- 17 jaar of ouder
Jeugd Tennislid 12-17 jaar 109,- Van 12 tot 17 jaar
Jeugd Tennislid tot 12 jaar 81,- Tot 12 jaarTennislid in combinatie met Hockey
Senior Hockey Combi lid
130,- 18 jaar of ouder
Jeugd Hockey Combi lid 12-18 jaar 81,- Van 12 tot 18 jaar
Jeugd Hockey Combi lid tot 12 jaar 71,- Tot 12 jaar
Zwerfpaslid 130,- Alleen voor ouders/verzorgers
van hockeyende kinderen
Wintertennis KNLTB-leden
97,- Periode 1 oktober - 1 april.

Tennisbaanhuur per baan per uur is €12,50. Tennisbaanhuur introducé per uur is €5.


Non-playing
Hockey- of Tennisleden betalen 94 Euro per jaar


Banknummer
Het banknummer voor de contributies is "NL78 INGB 0005 6872 78" t.n.v. Ring Pass Delft te Delft.
De contributies zijn inclusief de premie voor een gecombineerde aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.

Opzeggen tennis lidmaatschap
Het tennislidmaatschap moet uiterlijk 30 december opgezegd worden voor het daarop volgende jaar, anders wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor een jaar en is contributiebetaling van het nieuwe seizoen verschuldigd. Zie verder onder Tennis.

Opzeggen hockey lidmaatschap
Het opzeggingsformulier (achter de login) dient bij voorkeur vóór 15 mei van het lopende jaar door de ledenadministratie te zijn ontvangen, maar in ieder geval vóór 1 juni van het lopende jaar.
Indien het opzeggingsformulier ná 31 mei door de ledenadministratie is ontvangen, is in principe de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd, zodat de nieuwe teamindelingen door de hockeycommissie tijdig gemaakt kunnen worden.
  • Voor opzeggingen die vanaf 1 juni maar vóór 1 september worden ontvangen, is er in bijzondere gevallen een coulanceregeling, waarbij er altijd 50 euro administratiekosten in rekening wordt gebracht.
  • Bij opzeggingen na de start van de nieuwe competitie is geen regeling meer mogelijk en is de volledige contributie verschuldigd.
  • Onder voorbehoud opzeggen kan alleen na overleg met de lijncoordinatoren en met reden. Bijvoorbeeld Eindexamenkandidaten die met het oog op hun studiekeuze nog niet weten of ze blijven hockeyen.
Opzegformulier
Opzeggen kan met het Opzegformulier. Deze is te vinden achter de login pagina op de website onder het menu "Club". Vul deze in en je ontvangt een email ter bevestiging. Bij te laat opzeggen worden nog wel kosten in rekening gebracht.